About

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (TRS : Thai Robotics Society) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยการรวมกลุ่มของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัย หรือการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในวิทยาการด้านหุ่นยนต์
 • ส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งมีกิจกรรมการปฏิบัติงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ แลเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์
 • ส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งมีบทบาทในด้านการมาตรฐาน และความปลอดภัยของหุ่นยนต์
 • เป็นศูนย์กลางทางด้านข่าวสารในวิทยาการใหม่ๆของหุ่นยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สนับสนุนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ให้มีความร่วมมือใกล้ชิดยิ่งขึ้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สร้างเครือข่ายนักวิจัย และนักวิชาการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติ
 • สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

กิจกรรม

 • จัดทำวารสารหุ่นยนต์ ในระดับมาตรฐานสากล
 • จัดประชุมระดับชาติ ในวิทยาการด้านหุ่นยนต์
 • จัดประชุมระดับนานาชาติ ในวิทยาการด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ภายในประเทศ
 • ส่งเสริมกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภายในประเทศ

Leave a Reply