"สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (TRS : Thai Robotics Society)"

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยการรวมกลุ่มของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัย หรือการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในประเทศไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทางอากาศยานและภาคพื้นดิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทางอากาศยานและภาคพื้นดิน

ResearcherLinks

 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และบริติช เคานซิล ให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทางอากาศยานและภาคพื้นดิน ระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2557

 

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัย ด้านหุ่นยนต์ทางอากาศยานและภาคพื้นดิน  ระหว่างนักวิจัยจากสหราชอณาจักรและประเทศไทย  เปิดโอกาสสำหรับการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยจากทั้งสองประเทศ

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

1. คุณพฤทธิกร สมิตไมตรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. คุณรัชนี กุลยานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. คุณปัณรสี ฤทธิประวัติ
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. คุณสุดชาย บุญโต
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. คุณพีร์ ศรีวารีรัตน์
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. คุณรุ่งโรจน์ หวังเกียรติ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7. คุณปริเวท วรรณโกวิท
ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8. คุณชินภัทร ทิพโยภาส
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. คุณปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10. คุณฉัตรเกล้า เจริญผล
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11. คุณสุริยา นัฏสุภัคพงศ์
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12. คุณธีรนุช จันทโสภีพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร) *ศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเอกลักษณ์ ศุภมณี 02-470-9721

อ่านเพิ่มเติม