สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย     (TRS : Thai Robotics Society)

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยการรวมกลุ่มของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัย หรือการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปีที่ 2 (#TIATCH2)

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปีที่ 2

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย     (TRS : Thai Robotics Society)

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยการรวมกลุ่มของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิจัย หรือการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์